Regulamin

MUZEUM DEZYNFEKCJI DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. MUZEUM DEZYNFEKCJI DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI zwane dalej „MuzeumDDD" jest w okresie organizacji swojej struktury i ewidencjonowania eksponatów.

2. Do czasu znalezienia pomieszczenia na stałą ekspozycję, MuzeumDDD będzie eksponować swoje muzealia wirtualnie pod adresem internetowym www.muzeumddd.pl

3. MuzeumDDD będzie dążyć w przyszłości, aby działać na podstawie ustawy z dn. 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 2

Tymczasową siedzibą MuzeumDDD jest miasto Warszawa 02-958, ul. Stanisława Kostki Potockiego 24 C, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1. MuzeumDDD jest prywatną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której założycielami i właścicielami są Krzysztof Karpiński i Tadeusz Karpiński zwani dalej „Założycielami".

2. Założyciele zapewniają środki na utrzymanie i rozwój Muzeum.

§ 4

MuzeumDDD używa pieczęci z napisem: „Muzeum DDD" 02-958 Warszawa ul. Stanisława Kostki Potockiego 24 C

Rozdział II

ZAKRES DZIAŁANIA MUZEUM

§ 5

1. Muzeum DDD prowadzi działalność określoną w art. l ustawy o muzeach.

2. Muzeum DDD gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i upowszechnia wirtualnie na swojej witrynie www zbiory z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w tematach historii, nauki i techniki oraz w dziedzinach pokrewnych, ze szczególnym zaangażowaniem w temacie zbierania pułapek na zwierzęta, od pułapek na myszy i szczury począwszy, aż do zabronionych prawem potrzasków, czyli pułapek chwytających zwierzęta za nogę. Muzeum DDD prowadzi w tym zakresie działalność edukacyjną.

§ 6

1. Muzeum DDD realizuje zadania, o których mowa w § 5, w szczególności przez; gromadzenie zabytków i zbiorów w regulaminowo określonym zakresie, katalogowanie i opracowywanie zgromadzonych zbiorów, przechowywanie zabytków i zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, urządzanie wystaw wyjazdowych, konserwację zbiorów, udostępnianie eksponatów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycji, prowadzenie działalności wydawniczej,

2. Zakres gromadzonych zbiorów obejmuje okres historyczny od początku średniowiecza do końca XX wieku.

 3. Muzeum DDD nawiąże współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi realizującymi podobne cele i zadania.

 Rozdział III

 ORGANIZACJA MUZEUM DDD

 § 7

 Na czele Muzeum DDD stoją Założyciele.  Założyciele kierują  Muzeum DDD, a w szczególności:  pełnią nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum, reprezentują Muzeum na zewnątrz, kierują wszystkimi sprawami związanymi z funkcjonowaniem Muzeum. Założyciele mogą powołać Zespół Doradców wspomagający ich w działalności, szczególnie w dokumentowaniu proweniencji muzealiów. Przy zapraszaniu do Zespołu Doradców uwzględniana będzie wiedza merytoryczna z zakresu DDD, niezbędna do pełnienia funkcji doradczej.
a. Członkom zespołu doradców nie przysługują diety, ani zwrot kosztów dojazu.

§ 8

W skład struktury organizacyjnej Muzeum DDD wchodzą następujące działy tematyczne:

1) > DF < Dezynfekcja

2) > DS < Dezynsekcja

3) > DR < Deratyzacja

4) > PU < Pułapki

5) > BI < Biblioteka

6) > DEP < Dział Depozytów zawierający eksponaty udostępnione.

§ 9

Organizację wewnętrzną Muzeum DDD określa regulamin organizacyjny nadany przez Założycieli.

Rozdział IV

MAJĄTEK I FINANSOWANIE MUZEUM

§ 10

Majątek Muzeum DDD stanowi własność Założycieli i może być wykorzystany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum DDD.

§ 11

Działalność Muzeum DDD jest finansowana:

1) ze środków własnych Założycieli,

2) darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych,

3) z innych źródeł.

§ 12

Fundusze Muzeum DDD lokowane są na rachunku bankowym Założycieli.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Muzeum DDD może prowadzić działalność gospodarczą w ramach obowiązujących przepisów prawa, a uzyskane z tej działalności środki mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań określonych w § 5.

2. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej, Muzeum DDD podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej.

§ 14

1. Połączenia lub likwidacji Muzeum DDD mogą dokonać Założyciele w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, po uprzednim powiadomieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. W przypadku likwidacji Muzeum DDD, Założyciele powiadamiają właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o dalszym postępowaniu w odniesieniu do zbiorów Muzeum DDD.

§ 15

1. Regulamin Muzeum DDD wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

2. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane jedynie w trybie określonym dla jego nadania.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Więcej na temat cookies.